Návrhy a projekční činnost

Problémy a fakta

Vzhledem ke složitosti a velkému počtu možných kombinací je jen málokdy k dispozici úplná kontrola návrhu různých případů zatížení ve spojích. Výrobci profilů spojů se zabývají jen nosností/odporem svých výrobků, aniž by vzali v úvahu mezní stavy na místě. Nepřihlíží se ke vzájemnému působení reakce podloží, betonu a kombinací zatížení.
Tradiční výpočty přenosu zatížení jsou založeny na ohybovém a střihovém napětí ocelových tyčí či desek spojujících sousední betonové panely. Z výsledků nevyhnutelně vyplývá, že spoj má nižší nosnost (často menší než 50 %) oproti vnitřní únosnosti betonové desky.

Průmyslová podlaha samotná vždy vychází z přenosu zatížení ve spojích (obvykle 40 % při použití systémů pro přenos zatížení), a skutečné konstrukční hodnoty případů zatížení „hrany“ podlahové desky jsou výrazně nižší. Tato použitá procentuální hodnota je však jen odhadem, který až doposud nikdo neověřil ani nepotvrdil.

Řešení a konstrukce

Veřejná akciová společnost (N.V.) Hengelhoef Concrete Joints ve spolupráci se společností International Joint Tech Engineering s.a. je nyní schopna přesně změřit přenos zatížení v dilataci Cosinus Slide® a poskytnout kompletní výpočet mezních stavů pro všechna relevantní zatížení a jejich kombinace. Tento výpočet nenahrazuje vlastní návrh desky průmyslové podlahy, ale doplňuje část požadovanou pro profily spojů a poskytuje přesné posouzení přenosu zatížení ve spoji použitém v návrhu podlahy.

Výpočet vychází především z teorie publikované v technické zprávě Concrete Society Technical Report 34 (4. vydání) a byl nezávisle testován a potvrzen metodou konečných prvků (MKP).

Únosnosti materiálů byly stanoveny nelineární simulací a pomocí laboratorních pokusů a statisticky analyzovány podle normy EN 1990 Eurokód (EC 0). Byly tak získány hodnoty maximálních únosností, které je možné pomocí příslušných bezpečnostních koeficientů přizpůsobit požadovanému stupni návrhu podle různých norem a směrnic platných v různých zemích.

Praxe a výsledky

Dilatace Cosinus Slide® umožňuje doporučené rozevření spáry 15 mm a současně zajišťuje přejíždění vysokozdvižných vozíků a jiné manipulační techniky bez rázů a vibrací (viz osvědčení o shodě 020238-14-2 až 4). Díky tvaru/geometrii profilu nedochází v podstatě k žádným dopadům na betonovou hranu, po které přejíždějí pneumatiky a kola z tvrdého plastu. Protože betonové „prsty“ spočívají přímo na sobě, únavové vlivy a poruchy na přechodu mezi „prsty“ spoje a betonovou podlahou v plné hloubce jsou velmi nepravděpodobné. Profil dilatace Cosinus Slide® tedy vyhovuje evropské směrnici 2002/44/ES o expozici zaměstnanců rizikům spojeným s vibracemi působícími na celé tělo. Možnost volného pohybu dilatace Cosinus Slide® ve vodorovném směru a malé tření mezi deskou a podložím snižují napětí vlivem omezujících prvků na minimum. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se dilatace Cosinus Slide® osvědčila a náklady na údržbu podlahové desky, spoje a kol vysokozdvižných vozíků jsou výrazně nižší.

Stejně jako u všech systémů spojů je pro dosažení všech výše uvedených výhod nutná odborná instalace dilatací Cosinus Slide® podle poskytnutých postupů.